Lesson one (11-15)

Lesson one (11-15)

این درس بر گرفته از کتاب Vocabulary for high school students می باشد که در قالب درسنامه و تمرین گرداوری شده است.