حبوبات

1- نخود

Chickpea

chichpea

 

 

مثال: باید نخود ها را قبل از پختن آب کنید.

EX: You need to soak the chickpeas before cooking them. 

2- ماش 

Mung bean

mung bean

 

 

 

مثال: نباید ماش ها را بیش از بیست دقیقه بجوشانید.

EX: You shouldn't boil the mung beans for more than twenty minutes. 

3- لپه

Split pea

split pea

 

 

 

مثال: در این سوپ لپه هم وجود دارد.

EX: There are also split peas in this soup.

4- عدس 

 

Lentil

lentil

 

 

مثال: گفته می شود که سوپ عدس برای گلو درد مفید است.

EX: Lentil soup is said to be useful for sore throat. 

5- لوبیا قرمز

Kidney beans

kidney bean

 

 

مثال: لوبیا قرمز که زمانی نزد مردم محبوب بود، دیگه درغذایی یافت نمی شود.

EX: Once popular with everyone, kidney beans are no longer found in food. 

6-  لوبیا چیتی

Roman beans / Pinto beans

roman bean

 

 

مثال: از لوبیا چیتی می توان بجای لوبیا قرمز در برخی غذا ها استفاده کرد.

EX: Roman beans can be used instead of kidney beans in some foods. 

7-  لوبیا چشم بلبلی

Black eyed peas

black eyed peas

 

 

مثال: می تونی حتی لوبیا چشم بلبلی را با غلافش بپزی.

EX: You can also cook black eyed peas in pods. 

8- لوبیا سفید

Navy beans

navy beans

 

 

مثال: با ترکیب نخود و لوبیا سفید می توانی یک غذای محلی ایرانی بپزی.

EX: You can cook a local Iranian food mixing chickpeas and navy beans. 

9- لوبیا سیاه

Black beans

Black beans

 

 

 

مثال: لوبیا سیاه بندرت در غذاهای ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد.

EX: Black beans are hardly ever used in Iranian dishes. 

10- سویا 

Soybeans

soybean

 

 

مثال: می گویند سویا غنی از پروتئین و مواد معدنی می باشد.

EX: Soybeans are said to be rich with proteins and minerals.