صداهایی که از خود میسازیم

در این مقاله قصد داریم صدا هایی که انسان در حالت های مختلف از خود ایجاد می کند را به شما آموزش بدهیم:

1- سرفه کردن 

Cough 

cough

 

 

 

مثال: چقدر وقته که دارید سرفه می کنید؟

EX: How long have you been coughing? 

2- عطسه کردن 

Sneeze 

sneeze

 

 

مثال: هر موقع سرما می خورم، مدام عطسه می کنم.

EX: Whenever I catch a cold, I keep sneezing.

3- خمیازه کشیدن

Yawn

yawn

 

 

 

مثال: از انجاییکه بسیار خسته بود، مدام خمیازه می کشید.

EX: Since she was so tired, she kept yawning.

4- خس خس کردن

Wheeze

 

 

مثال: زمانیکه گلو درد داره، شروع می کنه به خس خس کردن.

EX: When she's got a sore throat, she starts to wheeze.

5- نفس نفس زدن ( بعد از فعالیت بدنی زیاد)

Pant

pant

 

 

مثال: بعد از دویدن از پله ها، نفس نفس زنان آمد داخل!

EX: He came in panting after running up the steps.

6- فن فن کردن ( در نتیجه گریه یا سرماخوردگی)

Sniffle

sniffle

 

 

مثال: تو را بخاطر خدا اینقدر فن فن نکن!

EX: For goodness' sake, stop sniffling.

7- سکسکه کردن

Hiccups

 

 

مثال: تند تند غذا نخور والا سکسکه خواهی گرفت.

EX: Don't eat too fast or you'll get hiccups.

8- خر و پف کردن

Snore

snore

 

 

مثال: چشم روی هم نگذاشتم بخاطر اینکه همسرم خرو پف می کرد.

EX: I didn't sleep a wink because my husband was snoring. 

9- فوت کشیدن/ آه کشیدن ( از روی خستگی یا بی حوصلگی و یا ناامیدی)

Sigh

sigh

 

 

 

مثال: فرانکی نگاهش را به بیرون پنجره دوخت و آهی از ته دل برآورد. 

EX: Frankie stared out of the window and sighed deeply.

10- جیغ زدن

Scream / Shriek

scream

 

 

گروهی از دانش آموزان از خنده جیغ می کشیدند.

EX: A group of students were screaming with laughter. 

11- نچ نچ کردن ( از روی نارضایتی)

Tut

tut

 

 

مثال: پرستار داخل شد در حالیکه از روی عصبانیت نچ نچ می کرد.

EX: The nurse came in, tutting with irritation. 

12- ناله کردن / آخ آخ کردن

Groan

groan

 

 

مثال: در تخت خواب خود مدام می غلتید و از درد ناله میکرد.

EX: He kept tossing and turning  in his bed, and groaning in pain. 

13: هییــو کشیدن( از روی تعجب و...)

Gasp

gasp

 

مثال: هیـــو کشید و گفت: " عجب رویی داری!"

EX:" So cheeky you are!" he gasped.

14- آروق زدن/ آروق گرفتن (کودک)

Burp

burp

 

 

مثال: حواست باشه بعد از شیر دادن به بچه آروقش رو بگیری.

EX: Make sure to burp the baby after breastfeeding him. 

15- سر کشیدن هش کشیدن ( صدای هنگام خوردن نوشیدنی ها و یا ماکارونی)

Slurp

slurp

 

 

مثال: اگه سوپ تون سر شده میتونید اون رو سر بکشید.

EX: If cold enough, you can slurp the soup. 

16- پچ پچ کردن / در گوشی حرف زدن

Whisper

whisper

 

 

مثال: شما دو نفر دارید درباره چی پچ پچ می کنید؟

EX: What are you two whispering over about? 

17- من من کردن/ تته پته کردن ( بدلیل مشکلات کلامی)/ با لکنت حرف زدن

Stammer/ Stutter

stammer

 

 

مثال: در حرف زدنش کمی تته پته می کنه.

EX: He speaks with a slight stammer.

18- خندیدن

Laugh 

 

 

مثال: آنقدر قیافه اش با مزه بود که نتونستیم جلوی خنده مون رو بگیریم.

EX: He looked so funny that we couldn't stop laughing. 

19- قهقه زدن

Giggle

 

 

مثال: یک نفر جدید که می بینه می خواهد قهقهه بزنه!

EX: She tends to giggle when she meets someone new. 

20- سوت زدن 

Whistle

whistle

 

 

مثال: داور سوت را زد و بازی شروع شد.

EX: The referee whistled and the game began.