کارهای روزمره

فعالیت های روزمره

Daily Activities

1-  بیدار شدن ( چشم باز کردن)

Wake up

 

 

مثال: به محض اینکه ساعت زنگ می زنه من بیدار می شوم.

EX: I wake up as soon as the clock goes off. 

2- بلند شدن ( از تخت خواب) 

Get up

 

 

مثال: به محض اینکه چشم باز می کند، از تخت خواب بلند می شود.

EX: She gets up as soon as she wakes up.

3- مرتب کردن تخت خواب

Make the bed

 

 

 

مثال: من همیشه خواهرم را مجبور می کنم تختش را مرتب کند.

EX: I always get my sister to make her bed.

4- به دستشویی رفتن

Go to the bathroom

 

 

مثال: بعد از مرتب کردن تخت به دستشویی می روم.

EX: After making the bed, I go to the bathroom.

5- دستشویی کردن 

Go bathroom

 

 

مثال: دستشویی کجاست؟ باید دستشویی کنم.

EX: Where is the toilet? I need to.