لیست جلسات street talk

شیوه آموزش مجموعه کتاب گفتگوهای خیابانی این گونه است که ابتدا لغات و اصطلاحات را به کمک تصاویر جذاب و ماندگار در اذهان آموزش می دهد. پس از آن همان لغات در مکالمه ای به کار برده خواهد شد. سپس  ترجمه سلیس و روان مکالمه و در نهایت شیوه درستِ تلفظِ مکالمه در کتاب بیان شده است. در انتهای هر درس نیز یک سری تمرینات متنوع مرتبط با همان درس اضافه شده و نیز در پایان درس به مرور لغات و اصطلاحات پرداخته خواهد شد.