از گرسنگی دلم ضعف میره

اصطلاح: از گشنگی دلم ضعف میره!

کاربرد: حاکی از تمایل به خوردن تنقلات و شیرینی جات ( در انگلیسی بویژه بعد از مصرف ماریجوانا)

Have/get the munchies 

Ex: Can I borrow some money? I’ve got the munchies and I haven’t got any money to buy anything.

میتونم مقداری پول قرض بگیرم؟ از گشنگی دلم ضعف میره ولی پول ندارم چیزی بگیرم.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر