درس دوم

در درس اول با انواع فاعل ( ضمیر فاعلی/ اسم / ترکیب ملکی با صفات ملکی) اشنا شدیم. در این درس قرار است با دو نوع دیگر از ترکیب ها ( ترکیب ملکی با اس مالکیت - ترکیب اضافی) اشنا شویم.

مروری بر درس قبل :

رضا و خواهرش در کتابخانه هستند.

Reza and his sister ....

 

جدول موضوعات

1- ترکیب ملکی با اس مالکیت

2- ترکیب اضافی

3- تلفیق ترکیب ها

 

1- ترکیب ملکی

 

در درس قبل ترکیب ملکی با صفات ملکی را فرا گرفتیم. ( برادرم =برادر من/ خواهرت=خواهر تو)

و اما در زبان انگلیسی ترکیب ملکی دیگری وجود دارد که یک اسم را مالک شی یا شخص دیگر می دانیم برای مثال : (خانه رضا / کتاب دانش آموز/ فرزندان پیتر/....)

در این حالت در زبان انگلیسی ابتدا مالک ترجمه می شود و پس از گذاشتن s'  اسم دوم ترجمه می شود یعنی: (Reza's house/ student's book / Peter's children)

پس می توان فاعل را با ترکیب ملکی نیز بیان کرد:

خانه من (My house)

خانه پیتر(Peter's house)

همسر رضا (Reza's wife)

همسر شما(Your wife)

 

جالب اینجاست که می توان این ترکیب ملکی را نیز به شکل تلفیقی (تلفیق s' مالکیت و صفات ملکی) نیز بکار برد. برای مثال :

خانه برادرم ( در این مورد، کل عبارت باید دقیقا از اخر به اول ترجمه شود یعنی (My brother's house)

Time to practice

دست خواهرم

کتاب پدر من

دوست برادرتان

شغل همسرش

 

2- ترکیب اضافی

 

در این نوع ترکیب دو اسم در کنار هم قرار می گیرند که اسم دوم غیر جاندار می باشد. برای مثال : درب خانه / دسته لیوان / لبه میز که در این سه ترکیب، کلمات خانه/لیوان/ میز هر سه غیر جاندار هستند.

 

مقایسه ترکیب ملکی و اضافی :

خانه پدر ( ترکیب ملکی- چون اسم دوم انسان است)

درب خانه ( ترکیب اضافی - چون اسم دوم غیر جاندار است)

 

نوع ترکیب های زیر را حدس بزنید.

صفحه مانیتور

بند ساعت

فرزند خواهرم

 

حال به نحوه ساخت ترکیب اضافی در زبان انگلیسی می پردازیم.

درب ( اسم اول) خانه ( اسم دوم)

در این نوع ترکیب باید ابتدا اسم اول و سپس اسم دوم دقیقا طبق فرمول زیر ترجمه شوند:

 

The ...(اسم اول)... of ...(اسم دوم).....

The door of house

 

دسته لیوان  (The handle of glass)

لبه میز (the edge of table)

 

Time to practice

بند(strip) ساعت (watch)

پایه میز (leg)

صفحه مانیتور (screen)

لولای درب (hinge)

 

نکته جالب اینکه می توانید ترکیب ملکی و اضافی را نیز تلفیق کنید:

برای انجام این کار ضروری است که ابتدا اسم اول ترکیب اضافی را تا of  ترجمه کنید و سپس ترکیب ملکی و در اخر اسم دوم ترکیب اضافی . بعبارتی :

 

درب خانه رضا

1- حرف تعریف The و اسم اول ترکیب اضافی (درب)The door

2- of

3- ترکیب ملکی  (خانه رضا)  Reza's house

نتیجه : The door of Reza's house

 

صفحه مانیتور من

The screen of my monitor

لبه میز معلم

The edge of teacher's desk

 

Time to practice

نوک زبان شما (نوک = tip)- (زبان = tongue)

درختان باغ پدربزرگم