دستت رو شد!

اصطلاح: دستت رو شد! لو رفتی!

کاربرد: حاکی از برملا شدن برنامه ، حیله و یا دسیسه کسی

(one's) jig is up

 Ex: Your jig is up, Senator Marten! Your tax evasion has been found out, and the police are here to escort you to prison.

دستت رو شد، سناتور مارتین، فرار مالیاتی شما اثبات شده و پلیس اینجاست تا شما را تا زندان مشایعت کند.

 

معادل ان : بازی دیگه تمومه!

The game is up!

 

Ex: The game is up, Smith! The police found your fingerprints all over the safe.

بازی تمومه اسمیت! پلیس اثر انگشتت رو سرتاسر گاو صندوق پیدا کرد.

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق