مغزت رو به کار بنداز

اصطلاح: (امری) بد نیست از مغزت (مخت) استفاده کنی/ مخت رو به کار بنداز / گوگوله رو تکونش بده/ نگذار مغزت اکبند بمونه

کاربرد: جمله امری برای کسی که بدون فکر کاری یا حرفی را می زند

Use your head/loaf

Ex: Use your loaf! Meena can’t read English, so there’s no point in writing her a letter!

بد نیست مخت را به کار بیاندازی! مینا بلد نیست انگلیسی بخونه، پس نوشتن نامه برای او فایده ای ندارد.

 

 

گرد آوری : موسسه زبان اشراق