َAlight from

ترجمه: پیاده شدن/ خارج شدن 

Ex: She alighted from the train at 74th street.

او در خیابان 74 ام از قطار پیاده شد.

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق