Align something with something

ترجمه: همتراز کردن چیزی با چیزی/ کنار هم قرار دادن چیزی

Ex: Try to align this piece with the one next to it.

سعی کنید این تکه را همتراز با تکه بعدی کنار هم قرار دهید.

Ex: This policy is closely aligned with the goals of the organization.

این سیاست همتراز با اهداف سازمان طراحی شده است.

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق