Forget

در معنای: به دست فراموشی سپردن- از یاد و خاطرات بردن

fall/pass/sink/slide into oblivion

Ex: Many local traditions have been forgotten.

To: A broad range of local traditions have sunk into oblivion

سنت های محلی بسیاری فراموش شده اند. 

Consign to oblivion

Ex: Many a martyre has been forgotten.

To: Many a martyre has been consigned to obvilion

چه بسا شهدای بسیاری که به دست فراموشی سپرده شده اند.

گردآوری : موسسه زبان های خارجه اشراق