Greatly vs. Enormously

0002

❇️نکته گرامری

Greatly  vs.  enormously 


1️⃣ نکته اول : قید greatly   در معنای " به شکل زیادی / بطور شگرفی" معمولا قبل از فعل اصلی بویژه در ساختار های مجهول بکار می رود. برای مثال:

Your kind offer is greatly appreciated.

این در حالیست که معادل های این کلمه همچون enormously  و یا tremendously   هم می توانند بعد و هم قبل از فعل اصلی بکار بروند. 


Living standards have improved enormously.
Living standards have enormously improved. 

2️⃣ نکته دوم: در حالت معلوم نیز می توان در مقالات رسمی ( همچون مقاله نویسی آیلتس) از enormously  و  tremendously و در حالت محاوره از  a lot در جمله استفاده کرد.

Test:

Which sentence is INCORRECT ?

A: Living standards have improved greatly.

B: Living standards have greatly improved.

C: Living standards have enormously improved.

Answer :