Inversion

جملات خبری در زبان انگلیسی با فاعل و سپس فعل شروع می شوند و طبق فرمول زیر بیان می گردند:

Subject + (Auxiliary verbs) + …. Main verb… .

Ex: She is home

Ex: she never smokes.

Ex: she put the book on the table.

اما در حالت سوالی ساختار جمله بالعکس می گردد و قانون اینورژن (Inversion) طبق فرمول زیر رخ می دهد:

Auxiliary verb + Subject + ( Main verb ) ….?

Ex: Is she home?

Ex: Does she ever smoke?

Ex: Did she put the book on the table?

در زمانهای گرامری مختلف، متناسب با زمان جمله فعل کمکی متغیر می باشد:

Present continuous: am I going / are you going

Past continuous: was he going / were they going

Present perfect: have we gone / has she gone

Present perfect continuous: has she been going / have they been going

Past perfect: had you gone

Past perfect continuous: had he been going

Future simple: will they go

Future continuous: will you be going

Future perfect: will they have gone

Future perfect continuous: will she have been going

Modal verbs: should I go / would you go

اما نکته مهم اینجاست که صرفا برای ساخت سوال، قانون اینورژن (Inversion) رخ نخواهد داد، بلکه در موارد زیر نیز در حالت رسمی و برای تاکید بیشتر باید از ساختار معکوس سازی استفاده کرد:

1- زمانی که قیود و عبارت های قیدی منفی ساز در ابتدای جمله بکار روند:

 

قیود منفی ساز عبارتند از:​

Only then

Not only …. But

No sooner

Scarcely

Only later

Little

Only in this way

In no way

On no account

برای مثال:

EX 01:

No Inversion:

I have seldom seen such a beautiful scene.

ترجمه: من بندرت چنین صحنه زیبایی را دیده ام.

Inverted:

Seldom have I seen such a beautiful scene.

ترجمه: بندرت من چنین صحنه زیبایی را دیده ام.

EX 02:

Inverted:

Hardly had I got into bed when the telephone rang.

به سختی خودم را خواب کردم وقتی تلفن زنگ شد.

EX 03:

Inverted:

Never had she seen such a beautiful sight before.

هرگز چنین صحنه زیبایی را قبلا ندیده بود.

EX 04:

Seldom do we see such an amazing display of dance.

بندرت چنین نمایشی از رقص را می بینیم.

EX 05:

Inverted:

Rarely will you hear such beautiful music.

کم پیش می اید چنین موسیقی زیبایی را بشنوید.

EX 06:

Only then did I understand why the tragedy had happened.

درست همان موقع بود که فهمیدم چرا ان فاجعه رخ داد.

EX 07:

Not only does he love chocolate and sweets but he also smokes.

نه تنها عاشق شکلات و شیرینی جات هست بلکه سیگار نیز می کشد.

EX 08:

No sooner had we arrived home than the police rang the doorbell.

درست بعد از اینکه به خانه رسیدیم پلیس زنگ درب را زد.

EX 09:

Scarcely had I got off the bus when it crashed into the back of a car.

کاملا از اتوبوس پیاده نشده بودم که به عقب یک خوردرو برخورد کرد.

Ex 10:

Inverted:

Only later did she really think about the situation.

کمی بعد به فکر ان وضعیت افتاد.

EX 11:

Nowhere have I ever had such bad service.

هیچ کجا چنین خدمات ضعیفی را دریافت نکرده ام.

EX 12:

Little did he know!

چیز زیادی نمی دانست.

EX 13:

Only in this way could John earn enough money to survive.

تنها از این طریق جان توانست برای بقای خود پولی بدست بیاورد.

EX 14:

In no way do I agree with what you're saying.

به هیچ وجه با گفته فعلی شما موافق نیستم.

EX 15:

On no account should you do anything without asking me first.

به هیچ وجه نباید بدون اجازه من کاری کنید.

 

2- در مواردی که قیود زیر در ابتدای جمله قرار گیرند همیشه در جمله دوم قانون معکوس سازی رخ خواهد داد.

قیودی از قبیل :

Not until

Not since

Only after

Only when

Only by

 

Ex 01:

Not until I saw John with my own eyes did I really believe he was safe.

تا با چشمان خودم جان را نمی دیدم باور نمی کردم که جای او امن است.

EX 02:

Not since Lucy left college had she had such a wonderful time.

لوسی از زمانی که دانشگاه را ترک کرد دوران خوبی را سپری نکرده بود.

EX 03:

Only after I'd seen her flat did I understand why she wanted to live there.

درست بعد از اینکه آپارتمانش را دیدم فهمیدم که چرا او می خواسته است در آنجا زندگی کند.

EX 04:

Only when we'd all arrived home did I feel calm.

درست موقعی که همه رسیدیم به خانه ،احساس آرامشی به من دست داد.

EX 05:

Only by working extremely hard could we afford to eat.

تنها با تلاش بسیار توانستیم توانایی خرید چیزی برای خوردن را پیدا کنیم.

 

نکته: تنها زمانی معکوس سازی رخ خواهد داد که قید منفی ساز کل جمله را منفی کند نه فقط قسمتی از جمله را.

برای مثال:

Hardly anyone passed the exam.

بندرت همه توانستند امتحان را قبول شوند. ( در این جمله hardly صرفا کلمه anyone را منفی کرده است.)

 

3- در حالت بسیار رسمی می توانیم قیود مکان را نیز در ابتدای جمله برای تاکید قرار دهیم که در این صورت جمله نیز از وجود قانون معکوس سازی مستثنی نخواهد بود.

 

EX 01:

No Inversion:

All the money we had lost was on the table.

تمام پولی که گم کرده بودیم روی میز بود.

Inverted:

On the table was all the money we had lost.

روز میز بود تمام پولی که گم کرده بودیم.

EX 02:

Inverted:

Down the stairs was my grandfather waiting for me.

پایین پله ها پدر بزرگم منتظر من بود.

Ex 03:

Inverted:

In front of me did she stand.

جلوی من او ایستاد.

 

 

4- جایگاه بعدی که توصیه میگردد متقاضیان آزمون آیلتس حتما از ساختار معکوس سازی استفاده کنند در فرمول زیر می باشد:
So + Adjective + That ....

EX 01:

No Inversion:

the girl was so beautiful that nobody could talk of anything else.

آن دختر آنقدر زیبا بود که همه انگشت به دهان مانده بودند.

Inverted:

So beautiful was the girl that nobody could talk of anything else.

آنقدر زیبا بود آن دختر که همه انگشت به دهان مانده بودند.

EX 02:

Inverted:

So delicious was the food that we ate every last bite.

آنقدر خوشمزه بود آن غذا که ما هرکدام لقمه آخر را نیز خوردیم.

 

5- در جملات شرطی نیز می توان برای زیبا تر کردن و تخصصی تر کردن جملات ( بویژه در تسک دو آزمون رایتینگ آیلتس) از ساختار معکوس سازی یا اینورژن استفاده کرد. در ذیل به تفصیل نحوه معکوس سازی در شرطی نوع اول ، دوم و سوم را بیان کرده ایم:

 

1- در شرطی نوع اول می توان بجای کلمه if از کلمه should استفاده کرد که در این صورت بعد از should  فاعل و فعل قرار می گیرد که بطور ناخودآگاه ساختار اینورژن رخ خواهد داد. به مثالها دقت کنید:

EX 01:

No Inversion

If he remembers his own name, we'll be able to help him.

اگر اسم خودش را بخاطر بیاورد، خواهیم توانست به او کمک کنیم.

Inverted

Should he remember his own name, we'll be able to help him.

نکته: فعل بعد از should باید همیشه ساده باشد لذا از اضافه کردن s یا es برای سوم شخص اجتناب کنید و همچنین در شرطی نوع اول از مشتقات to be یا بعبارتی am/is/are استفاده می گردد ولی در حالت اینورژن این افعال به همان شکل be  تبدیل خواهند شد.

EX 02:

No Inversion

If he is a president, he will do something for the young.

اگر رئیس جمهور باشه، یه کاری برای جوانان خواهد کرد.

Inverted

Should he be a president, he will do something for the young.

 

2- در شرطی نوع دوم نیز می توانیم if  را حذف کنیم ولی این بار از فعل were بجای ان استفاده کنیم و بجای فعل اصلی را از حالت گذشته به مصدر تبدیل خواهیم کرد برای مثال :

EX 01:

No Inversion

If he pushed the button, we would all have problems.

اگر دکمه را فشار می داد، همه ما دچار مشکل می شدیم.

Inverted

Were he to push the button, we would all have problems.

EX 02:

No Inversion

If Brexit happened, I would be surprised.

اگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رخ می داد، من متعجب می شدم.

Inverted:

Were Brexit to happen, I would be surprised.

نکته: اگر فعل جمله اصلی در شرطی نوع دوم فعل to be باشد تنها were و یا حتی was در ابتدای جمله بجای if  قرار خواهد گرفت برای مثال:

EX 03:

No Inversion:

If I was/ were rich, I think I would still work.

Inverted:

Was/Were I rich, I think I would still work.

 

3- در شرطی نوع سه کافیست کلمه if از جمله حذف شود و جای had  و فاعل عوض گردد برای مثال:

EX 01:

No Inversion:

If we had arrived sooner, we wouldn't have missed the beginning.

اگر زود تر رسیده بودیم، اولش را از دست نداده بودیم.

Innverted:

Had we arrived sooner, we wouldn't have missed the beginning.

نکته بسیار مهم اینکه برای منفی کردن ساختار های اینورژن تنها کافیست not را بلافاصله بعد از فاعل قرار دهیم.

EX: If Anna weren't a smart person, she would give all her money to you.

اگر آنا آدم عاقلی نمی بود تمام پولش را به تو می داد.

To: Were Anna not a smart person,she would give all her money to you.

 

EX: If I hadn't voted, you wouldn't have won.

اگر من رای نداده بودم، تو برنده نشده بودی.

To: Had I not voted, you wouldn't have won.

 

 

نکته: تلاش در استفاده از حد اقل یکی از موارد اینورژن فوق رایتینگ آیلتس را از بند اسکور 7 به 7.30 ارتقا خواهد داد.

 

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق