It said that

از دغدغه های زبان آموزان در آزمون نوشتاری آیلتس ساده بودن جملاتی می باشد که متناسب با دانش واژگانی و ساختار زبانی خود می نویسند. مثلا:
 
مردم می گویند که او در خارج زندگی می کند.
افراد معتقد هستند که اینترنت برای کودکان خطر ناک است. 
 
در نگاه اول جملات به شکا زیر ترجمه خواهند شد:
People say he lives abroad.
People believe that The Internet is dangerous for children.
 
اما در این درسنامه قصد داریم نحوه زیبا کردن این گونه جملات که منبع بیان یا باور انها افراد دیگر هستند را بررسی کنیم.
 
دوساختار زیر برای بیان مجدد جملات فوق که دارای زمان حال ساده هستند بکار می روند:
 
1- It is said/believed/…. That + subject+ verb
 
It is said that he lives abroad.
 
It is believed that The Internet is dangerous for children. 
 
2- Subject is/are said/believed/… + Infinitive (To Verb) …..

 

He is said to live abroad.

The Internet is believed to be dangerous for children. 
 
مثال: می گویند گوشت ماهی با بیماری قلبی مبارزه می کند.
 
It is said that fish fights heart diseases. 
Fish is said to fight heart diseases. 
 
نکته: اگر زمان جمله اول گذشته ساده باشد فرمول های زیر باید بکار گرفته شوند.
مردم می گویند که اواخر دیشب از خانه بیرون زد. 
People say he left the house late at night.
 
1- It is said/believed/…. That + subject+ verb

 It is said that he left the house late at night.

2- Subject is/are said/believed/… + To have + PP …..
He is said to have left the house late at night.
 
مثال: می گویند ایران قرار داد هسته ای را هفته گذشته امضا کرد.
It is said that Iran signed the nuclear deal last week.
Iran is said to have signed the nuclear deal last week.