Many

در آزمون رایتینگ آیلتس بجای صفت many و  a lot of می توان از گزینه های زیر نیز استفاده کرد:

A large number of 

Ex:  Many options were suggested.

To: A large number of options were suggested.

آنها شمار زیادی گزینه پیشنهاد دادند.

A bewildering variety of 

Ex: A lot of techniques were used to get over the virus.

To: A bewildering variety of techniques were used to get over the virus.

تنوع گوناگونی از تکنینک ها برای فائق آمدن بر ان ویروس بکار گرفته شد.

نکته: کلمه bewildering در اینجا حاکی از زیاد و گیج کننده بودن تعداد تکنیک ها می باشد. می توان بجای آن از کلمات دیگری همچون large, tremendous , vast  و یا  wide نیز استفاده کرد.

A huge range of 

Ex: A lot of physical limitations are closely linked to aging.

To: A huge range of physical limitations are closely linked to aging. 

گستره وسیعی از محدودیت های جسمانی ارتباط تنگاتنگی با پیری دارند.

نکنته: بجای کلمه huge  می توان از broad و یا full نیز استفاده کرد.

Multitudinous 

Ex: Many doctors disagree that a lot of physical limitations are closely linked to aging.

To: Multitudinous doctors disagree that a broad range of physical limitations are closely linked to aging.

پزشکان بی شماری مخالف این امر هستند که گستره وسیعی از محدودیت های جسمانی ارتباط تنگاتنگی با پیری دارند.

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق