Rule 004 ( times)

بیان دفعات:

در انگلیسی یکبار و دوبار کلمات مختص خود را دارند یعنی once و  twice وبرای بیان بقیه دفعات از کلمه times بعد از هر عدد استفاده می کنیم. ( اگر چه در حالت رسمی برای بیان سه بار از کلمه thrice هم می توان استفاده کرد). 

نکته حائز اهمیت نحوه کاربرد انهاست : برای مثال دوبار در هفته 

TRUE: Twice a week

FALSE: Twice in a week

همانطور که مشاهده شد، در این عبارات نیازی به استفاده از حرف اضافه in نیست.

Ex: My parent travel four times a year.

پدر و مادرم چهار بار در سال سفر می کنند.

نکته: کلمه پرسشی که دفعات را مورد سوال قرار می دهد How many times  می باشد:

Ex: How many times a year do your parents travel?

پدر ماردت چند بار در سال سفر می کنند؟

 

گردآوری :  استاد مهین فر