Rule 010 (Nowadays)

روشهای مختلفی برای شروع جمله وجود دارد که می توان از کلمه Nowadays در سطر اول مقدمه و یا بدنه مقاله در تسک دو از آن بهره برد. در استفاده از این کلمه دقت داشته باشید که:

1- این کلمه بصورت قید بکار می رود نه صفت :

False: This is a major problem for nowadays society.

True: This is a major problem for today's society.  

2- قبل از این کلمه حرف اضافه in بکار نمی رود:

False: People live longer in nowadays.

True: People live longer nowadays.

 

Ex: Nowdays people are aware of the importance of a healthy diet.

امروزه مردم همگی بر اهمیت یک رژیم غذایی سالم واقف هستند.

نکته: برای مترادفات آیلتسی این کلمه کلیک کنید.

گرداوری و ترجمه: استاد مهین فر