more OR most

خیلی وقت ها بوده که خواستید برای مثال بگید :

» بیشتر افراد زیر 30 سال از فیلم های عاشقانه بیزارند.

بیشتر افراد 

Most people

افراد بیشتری

More people 

پس ترجمه جمله می شه

Most people under the age of 30 abhore romance movies.

تمرین:

 

موسسه زبان های خارجه اشراق