stop + gerund و stop + infinitive

 

نکته گرامری

 

 stop + gerund     و   stop + infinitive

 

در ابتدا باید بدانید که gerund  (جراند) معادل فعلی می باشد که ing  داشته باشد و infinitive (مصدر با to) معادل فعلی می باشد که با to  همراه شود برای مثال:

Going

To go

اما باید بدانید که برخی افعال می توانند هم با مصدر با to و هم با جراند همراه شوند اما معنای انها متفاوت خواهد بود. برای مثال:

 

Stop smoking in here.

Stop to smoke in here.

بنظرتون تفاوت معنایی این دو جمله در چیست؟

.

.

.

کمی به معنای این دو جمله فکر کنید.!

.

.

.

توضیح اینکه چنانچه بعد از stop فعل بصورت جراند استفاده گردد این فعل در معنای نهی بکار می رود لذا ترجمه جمله اول خواهد بود:

در اینجا سیگار نکشید!

 

اما چنانچه بعد از stop فعل بصورت مصدر با to بکار رود در معنای امر ایستادن خواهد بود لذا ترجمه جمله دوم خواهد بود:

بایست تا در اینجا سیگار بکشی!

 

موسسه زبان های خارجه اشراق