vocab for High school (lesson one 11-15)

Inter

دفن کردن

Mitigate 

کاهش دادن-  تقلیل دادن

Novice

تازه کار

Original 

اصل- اولیه

Rarity 

پدیده نادر

جملات زیر را ترجمه کنید : 

1- بسیاری از قهرمانان آمریکایی در قبرستان ملی آرلینگتون دفن می شوند .

2- با کمک نوکائین دندانپزشک شما می تواند درد سوراخ کردن دندان را کاهش دهد .

3- دو شیب وجود دارد: یکی برای اسکی باز های با تجربه و یکی برای تازه کارها.

4- این یک کپی از نقاشی بوقلمون شکرگزاری اثر گرانما موزس می باشد اما اصل آن در موزه هنر متروپلیتن می باشد. 

5- باران در بیابان صاحارا یک پدیده نادر می باشد . 

مثال کلی: 

در گذشته های بسیار دور، مردمان برای  کاهش احساس بد عزاداران، قهرمانان با تجربه خود را در خانه هایشان دفن می کردند  و تندیس اصلی انها را در میادین  شهر قرار میدادند، اما این اقدام برای قهرمانان تازه کار یک پدیده نادر بود.

کلمات اضافی:

Hero 

قهرمان

Cemetery 

قبرستان

Drilling

سوراخ کردن دندان

Slope

شیب

Experienced 

با تجربه

Thanksgiving Turkey 

بوقلمون روز شکر گزاری

Mourner 

عزادار

Erect

قرار دادن – برفراشتن

Statue 

مجسمه 

پاسخ تمرین ها:

1- Many American heroes are interred in Arlington National Cemetery.

2- With the help of Novocaine, your dentist can greatly mitigate the pain of drilling.

3- There are two slopes: one for experienced skiers and one for novices.

4- This is a copy of thanks giving turkey by Grandma Moses. The original is in the Metropolitan Museum of Art.

5- Rain in the Sahara Desert is a rarity. 

مثال کلی

Long ago, to mitigate mourners’ bad feeling, people interred their heroes at home and erected the original statues in main squares, but for novices this was a rarity

 

کلماتی که در این درس به شما آموزش داده شده را مرور کنید:

کاهش دادن

قهرمان

دفن کردن 

قبرستان

مدت ها پیش

عزادار

مجسمه

اصلی

پدیده نادر 

تازه کار

سوراخ کردن

دندا ن

شیب 

با تجربه

بوقلمو ن

برافراشتن

 

گردآوری: موسسه زبان اشراق

برای دانلود درس نامه کلیک کنید.

برای ورود به آزمون کلیک کنید