vocab for High school (lesson one synonyms)

مترادف کلمات درس اول کتاب

نکته: مثال ها را ابتدا ترجمه کنید و سپس با پاسخ های انتهای درسنامه مطابقت بدید. تلاش کنید بجای کلمات اصلی از مترادف های انها استفاده کنید و انها را بخاطر بسپارید.

 

Civilian
A nonmilitary citizen

مثال 01 : غیر نظامیان بی گناه زیادی در جنگ کشته شدند.

Complicated
Complex/ elaborate/ intricate/ labyrinthine

 

مثال 02 : برای کودکان جوان، لباس پوشیدن یک کار بسیار بغرنج می باشد.

Concur with
Agree with/ come to an agreement with/ accord with/ come to an accord with

مثال 03 : کمیته معمولا با این دیدگاه ها موافق می باشد.

Confirm
Substantiate/ corroborate/ authenticate/ validate

مثال 04 : ما الان مدرک جدیدی در دست داریم که داستان متهم را تایید می کند.

Digress
Deviate/ get off the point/ go off on a tangent

مثال 05 : در لابلای صحبت هایم پیرامون امور مالی ام، مشاور بنده درباره وقایع جاری حاشیه رفت.

Fragile
Frail/ delicate/ weak

مثال 06 : حواست به ان گلدان باشه! خیلی زود می شکنه.

Galore
In abundance/ all over the place/ aplenty/ in profusion

نکته: تمامی این کلمات قبل از اسم استفاده نمی شوند.

مثال 07 : فرصت های شغلی فراوانی در ان شهر وجود دارد.

Genuine
Authentic/ bona fide/ real

مثال 08 : تنها اعضای اصلی اجازه ورود به باشگاه را دارند.

Hostile
Antagonistic/ unfriendly

مثال 09 : او احساس خصومت امیزی نسبت به پدرش دارد.

Impatient
Restless/ anxious/ intolerant

 

مثال 10 : چرا اینقدر عجولانه تصمیم گرفتید؟

Inter
Bury/ entomb/ lay to rest

مثال 11 : 57 معدنچی زنده دفن شدند.

Mitigate
Lessen/ soften/ subdue

مثال 12 : اقداماتی باید صورت بگیرد تا تاثیرات محیطی بریدن درختان را کاهش دهیم.

Novice
Apprentice/ neophyte/ beginner

مثال 13 : این دوره کامپیوتر برای تازه کاران ایده آل می باشد.

Original
Initial/ earliest/ innovative

مثال 14 : تدابیر اولیه برای بازیافت مواد زاید.

Rarity
Uncommonness/ infrequency/ scarcity

مثال 15 : بازدید کنندگان در این روستا بسیار نادر هستند.

Resume
Proceed/ carry on/ begin again

مثال 16 : امید وار است که بعد از اینکه بچه به دنیا بیاید کارش را ادامه دهد.

Shrink
Recoil/ draw back

مثال 17 : ما از انجام تغییرات در سیاست شانه خالی نخواهیم کرد.

Sober
Serious/ reasonable/ rational

 

مثال 18 : مطمئن هستم یک توضیح معقول برای این کار ها هست.

Suffice
Serve/ be sufficient/ be adequate/ be enough

مثال 19 : یک نهار سبک هم کفایت خواهد کرد.

Vacant
Unoccupied/ tenantless/ empty

مثال 20 : آیا هنوز دنبال یک واحد خالی می گردید؟

 

پاسخ تمرین ها:

نکته: پاسخ های خود را با موارد زیر تطابق بدید.

 

 1. Many innocent nonmilitary citizens we killed during the war.
 2. For young children, getting dressed is an extremely labyrinthine business.
 3. The committee largely comes to an accord with these views.
 4. We now have new evidence to corroborate the defendant’s story.
 5. In the middle of our conversation about my finances, my advisor went on a tangent about current events.
 6. Be careful with that vase- it’s very delicate.
 7. There are jobs in profusion in that city.
 8. Only bona fide members are allowed to enter the club.
 9. He feels antagonistic toward his father
 10. Why did you decide so impatiently?
 11. Fifty-seven miners were buried alive.
 12. Measures need to be taken to subdue the environmental effects of cutting trees.
 13. This computer course is ideal for novices.
 14. Innovative schemes for recycling waste materials.
 15. Visitors were a rarity in the village.
 16. She hopes to resume work after the baby is born.   
 17. We will not draw back from making changes in policy.
 18. I’m sure there is a sober explanation for all this.
 19. A light lunch will suffice.
 20. Are you still looking for a tenantless flat?

 

گردآوری: موسسه زبان اشراق

برای دریافت درسنامه کلیک کنید.

برای ورود به آزمون جامع درس اول کلیک کنید.