would rather

Would rather

این فعل کمکی برای بیان ترجیح دادن بکار می رود.

این فعل به پنج شکل بکار می رود که در زیر به تفصیل به توضیح انها می پردازیم:

ساختار اول:

این ساختار برای بیان ترجیح دادن فاعل در انجام کاری برای زمان حال یا آینده بکار می رود و امکان انجام ان نیز هست.

Subject + would rather + verb

 

مثال: من ترجیح می دهم در یک شهر کوچک زندگی کنم.

I would rather live in a small city.

توضیح : همانطور که مشخص می باشد فاعل انجام کاری را برای خودش ترجیح می دهد که در زمان حال یا آینده ممکن است رخ بدهد.

نکته: فعل بعد از would rather بصورت ساده می آید و برای منفی کردن فقط یک not می گیرد.

مثال دیگر: پدرم ترجیح می دهد با تاکسی به سر کار نرود.

My father would rather not take a taxi to work.

تمرین 1: بیشتر مردم ترجیح می دهند جمعه ها در خانه بمانند.

ساختار دوم:

 

این ساختار برای بیان ترجیح دادن فاعل بر این امر که شخص دیگری کاری را انجام دهد که در این صورت غیر ممکن است.

Subject + would rather + that + subject(2) + past tense verb

 

مثال: ترجیح می دادم شما خبر را به او میدادید.

I would rather that you broke the news to her.

توضیح: همانطور که ملاحظه کردید فاعل ترجیح می داده است که در زمان حال شخص دیگری کاری را انجام می داده است ولی فرصت گذشته است.

نکته: برای منفی کردن این ساختار از didn’t  قبل از فعل دوم استفاده می کنیم. ( که در این صورت ای کاش هم می توان ترجمه کرد)

مثال دیگر: ای کاش شما رانندگی نمی کردید. ( ترجیح می دادم شما رانندگی نکنید)

I would rather that you didn’t drive.

نکته بسیار مهم تستی: چون این ساختار دلالت بر حال غیر ممکن دارد لذا در صورت لزوم استفاده از افعال to be باید تنها از فعل were برای تمامی فاعل ها استفاده کرد برای مثال:

ای کاش الان زمستان می بود.

I would rather that it were winter now.

ای کاش الان زمستان نمی بود.

I would rather that it weren’t winter now.

تمرین 2: ترجیح می دادم پدرم سیگار نمی کشید.

ساختار سوم:

 

این ساختار دلالت بر ترجیح دادن فاعل به انجام کاری در گذشته دارد  ولی انجام نشده است.

Subject + would rather + have + p.p

 

مثال: جان ترجیح می داد بجای امروز دیروز به کلاس می رفت.

John would rather have gone to class yesterday than today.

توضیح: فاعل الان ترجیح می دهد که بهتر بود دیروز به کلاس می رفت ولی نرفته است.

مثال دیگر: ترجیح می دادم هفته گذشته ماشینم را می فروختم:

I would rather have sold my car last week. (I didn’t sell it last week)

تمرین 3 : پدرم ترجیح می داد بجای ماشین برای من یک خانه می خرید.

نکته : حرف ربط در این ساختار ها کلمه than می باشد.

ساختار چهارم:

 

این ساختار دلالت بر حالت شرطی و التزامی دارد بدین معنا که فاعل ترجیح می دهد شخص دوم کاری را در آینده انجام دهد.

Subject + would rather + that + subject(2) + verb (present)

 

مثال: ترجیح می دهم شما فردا تماس بگیرید. ( ای کاش فردا زنگ بزنید.)

I would rather that you call me tomorrow.

نکته: فعل دوم این ساختار بصورت ساده می آید و هرگز s  سوم شخص نمی گیرد و با یک not منفی می شود.

مثال دیگر: ترجیح می دهم مادرم فردا سر کار نرود.

I would rather that my mother not go to work tomorrow.

تمرین 4 : مردم ایران ترجیح می دهند مقامات بعد از انتخابات درخواست های آنها را نشنیده نگیرند.

ساختار پنجم:

 

این ساختار دلالت برای گذشته غیر ممکن دارد که فاعل ترجیح می دهد شخص دیگری کاری را در گذشته انجام می داده است ولی انجام نداده است.

Subject + would rather + that + subject(2) + had + p.p

 

مثال: ترجیح می دادم شما ماشین من را می خریدید.

I would rather that you had bought my car. (but you didn’t)

مثال دیگر: ترجیح می دادم شما حقیقت را به او نمی گفتید.

I would rather that you hadn’t told him the truth.

تمرین 5 : پدرم ترجیح می داد مادرم دیشب آشپزی نمی کرد.

 

خلاصه:

ساختار اول: فاعل ترجیح می دهد خودش در حال یا آینده کاری انجام دهد یا ندهد.
ساختار دوم: فاعل ترجیح می دهد شخص دیگری الان کاری را انجام می داد یا نمی داد.
ساختار سوم: فاعل ترجیح می دهد خودش در گذشته کاری را انجام می داد یا نمی داد.( ولی خلاف ان انجام شده است.)
ساختار چهارم: فاعل ترجیح می دهد شخص دیگری در اینده کاری را انجام دهد یا ندهد.
ساختار پنجم: فاعل ترجیح میداد شخص دیگری کاری را در گذشته انجام می داده است یا نمی داده است. ( ولی خلاف ان انجام شده است.)

 

نکته مهم : از would rather می توان بصورت مقایسه ای نیز استفاده کرد که در این صورت همانطور که ذکر شد از حرف ربط  than استفاده می کنیم با این توضیح که اگر بخواهیم دو فعل را مقایسه کنیم ، فعل بعد از than  نیز به همان صورت می آید که فعل اول آمده است برای مثال:

من ترجیح می دهد بمیرم ولی ازدواج نکنم.

I would rather die than get married.

 

 

نکته: در تمامی ساختار های فوق می توانیم از کلمه much قبل از rather استفاده کنیم و تاکید آن را شدت بدهیم که در این صورت در گفتار استرس روی کلمه much قرار می گیرید.

I'd much rather make a phone call than send an email. 

پاسخ تمرین ها:

 

  1. Most people would rather stay home on Fridays.
  2. I would rather that my father didn’t smoke.
  3. My father would rather have bought me a house than a car.
  4. Iranian people would rather that the officials not turn a deaf ear to their requests after the elections.
  5. My father would rather that my mother hadn’t cooked last night.

گردآوری: موسسه زبان های خارجه اشراق