آه ندارد تا با ناله سودا کند

اصطلاح: آه ندارد تا با ناله سودا کند/ یا چیزی در بساط ندارد

کاربرد: برای بیان شدت بی پول بودن شخص

Not have two pennies to rub together. 

Ex: How on earth is he going to buy a car. He doesn't have two pennies to rub together. 

آخه چطور می خواهد یک ماشین بخرد. او اه ندارد تا با ناله سو دا کند.

گردآوری : موسسه زبان های خارجه اشراق