اتفاقا همین الان ذکر و خیرت بود

اصطلاح: همین الان ذکر و خیرت بود/ چه حلال زاده 

کاربرد: برای بیان اینکه دقیقا قبل از حضور شخص درباره او باب صحبت باز بوده است. 

Speak/Talk of the devil

Ex: A: "Hey everyone, sorry I'm late!" B: "Well, speak of the devil! We were just speaking about something funny you were saying the other day."

الف: "سلام به همگی ببخشید دیر شد!" / ب: "اتفاقا الان ذکر و خیرت بود. داشتیم درمورد اون موضوع باحالی که چند روز پیش گفتی صحبت می کردیم."

گردآوری : موسسه زبان های خارجه اشراق