از درک من خارج است

اصطلاح: از درک بنده خارج است/ سر در نمیارم

کاربرد: حاکی از عدم توانایی در درک مقوله یا موضوعی

A bit beyond (my) ken

Ex:The stuff they're teaching in this advanced math class is a bit beyond my ken.

چیزهایی که انها در کلاس ریاضی پیشرفته درس می دهند از درک من خارج است.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر