امری دیگه باشه؟

اصطلاح : امری دیگه باشه؟!

کاربرد اول: روشی مودبانه برای ابراز آمادگی برای خدمت رسانی به دیگران که معمولا به شکل کامل بکار می رود:

(Will there be) anything else?

Ex: OK, two hamburgers and two orders of fries. Will there be anything else?

باشه! دو تا همبرگر و دو پرس سیب زمینی سرخ کرده. امری دیگه نیست؟ 

کاربرد دوم: تمسخر آمیز حاکی از زیاد بودن مسئولیت های یک نفر ( در این معنا این اصطلاح بصورت کوتاه شده بکار می رود)

Ex: Yeah, you want me to clean the windows, hang the curtains, and vacuum every room. Anything else, mom?

بله، پنجره ها رو تمیز کنم، پرده ها رو بزنم و همه اتاق ها رو هم جارو بزنم. امری دیگه باشه؟

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر