انشالله که همه چیز به خیر و خوشی تموم شه!

اصطلاح : انشالله که همه چیز به خیر و خوشی تموم شه!

کاربرد: بیان ارزو برای موفقیت کسی در انجام کاری سخت

 

I hope all goes well

EX: A: "My audition is today, and I'm so nervous." B: "Oh, I hope all goes well!"

 

الف- مسابقه اواز من امروزه و خیلی اضطراب دارم. ب: انشالله که به خیر و خوشی تموم میشه!