انگار دیگ آب جوش روی سرم ریختند

اصطلاح : (معادل اصطلاح کاشانی- انگار دیگ آب جوش روی سرم ریختند)- در جا خشک شدن-

کاربرد: حاکی از شکه شدن و یا ناگهانی اشتیاق کسی را کور کردن

 take the wind out of (one's) sails

EX: It took the wind out of his sails to learn that nearly half of his bonus would go to taxes.

وقتی فهمید نصف حقوقش را باید مالیات بده، درجا خشکش زد!

 

 

گرد آوری : موسسه زبان اشراق