اینطور که بوش میاد

اصطلاح: این طور که معلومه، اینطور که بوش میاد!

کاربرد: برای بیان موضوعی که شرایط نشان می دهد احتمال اتفاق افتادن آن در آینده نزدیک می باشد.

On the face of it

Ex: The virus is here to stay, on the face of it!

اینطور که بوش میاد، این ویروس حالا حالا ها مهمان خونه هامونه!

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق