به دل نگیر!

اصطلاح: خون خودت رو کثیف نکن- ناراحت نشو- به دل نگرفتن

کاربرد: برای به دست اوردن دل کسی که از حرف ما رنجیده شده است

Not take it(or something) personally

Ex: Don't take his comments personally—he's that hard on everyone in the office.

حرف هایش را به دل نگیر- توی این دفتر به همه اینقدر گیر میدهد

 

گرد آوری :موسسه زبان اشراق