بگذار آب ها از آسیاب بیافته

اصطلاح : بگذار آب ها از آسیاب بیافته/ بگذار جو کمی اروم بشه/ بزار شر بخوابه

کاربرد: این اصطلاح برای بیان نابسامان بودن شرایط فعلی برای انجام اقدام بعدی می باشد.

Wait for the dust to settle!

Ex: They've decided to wait for the dust to settle.

تصمیم گرفتند صبر کنند آب ها از آسیاب بیافته.

 

 

گرد آوری و ترجمه : موسسه زبان اشراق