تا تنور داغه بچسبون

اصطلاح : تا تنور داغه بچسبون!

کاربرد: حاکی از پر سود بودن معامله

Strike while the iron is hot

Ex: This sounds like a pretty amazing deal they're offering. If I were you, I'd strike while the iron is hot.

بنظر معامله بسیار خوبی میاد. من اگر جای تو بودم تا تنور داغه می چسباندم.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر