تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

اصطلاح: تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است/ نرود میخ آهنین بر سنگ/ گلیم سیاه بافته سفید نمی شود

کاربرد: هر سه اصطلاح فوق در زبان پارسی حاکی از عدم توانایی در ایجاد تغییر در یک فرد می باشد که معمولا برای افرادی بکار می روند که رفتار غیر محترمانه ای دارند.

A leopard doesn't change its spots. 

A: why don't you ask his to say hello as soon as he enters?

B: I did but a leopard doesn't change its spots.

گرداوری: موسسه زبان های خارجه اشراق