خدا نکشدت!

اصطلاح : خدا نکشدت(عباس آقا)! / خیلی خداییش خنده دار بود!

کاربرد: این اصطلاح برگرفته از یک فیلم در زبان فارسی زمانی بکار می رود که می خواهیم خنده دار بودن موضوع را بیان کنیم!

#dead

Ex: OMG that's hilarious! #dead

او خدای من، خیلی خنده دار بود! خدا بگم چکارت نکنه!

 

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق