دانه ای....

اصطلاح : دانه ای (....)/ دونه ای (...) / هر یه دونه اش (....)

کاربرد: این کلمه بعد از یک مبلغ بیان میگردد.

 

$100, £50, etc. a throw

 

Ex: You mean to tell me that these T-shirts are 50 bucks a throw? Sheesh!

می خای بگی این تیشرت ها دونه ای 50 دلاره؟ اوه اوه اوه!

 

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق