درخانه اگر کس است یک حرف بس است

اصطلاح: در خانه اگر کس است یک حرف بس است!_  یک حرف رو صد بار نمی زنند،

کاربرد: این اصطلاح زمانی بکار می رود که بخواهیم هشدار بدهیم با یک بار حرفی را زدن شخص مقابل باید ان را درک کند و انجام دهد.

 

a word to the wise is sufficient

Ex: I heard about a terrible traffic jam on the news, so I'm avoiding the highway. A word to the wise is sufficient!

تو خبر ها شنیده ام راه بندان سنگینی توی بزرگراه هست پس منم هم از اون مسیر نمیرم، یه حرف رو صدا بار نمی زنند که!

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان های خارجه اشراق