دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

اصطلاح: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!

کاربرد: برای بیان اینکه درست است که کاری دیر انجام شده است اما بهتر از این است که اصلا انجام نشود. 

better late than never!

Ex: I'm sorry my gift came late, but better late than never, right?

شرمنده ام که کادوی من دیر به دستتان رسید، اما دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است! درسته؟

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر