ذوق زده

اصطلاح: ذوق زده/ هیجان زده

کاربرد: حاکی از حالتی از هیجان می باشد که بسیار قلیان کرده

(all) fired up

 Ex: How can you be so fired up at this time of the morning?

چطور می تونی این وقت صبح اینقدر ذوق زده باشی؟!

 

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق