رس کسی را کشیدن

اصطلاح: رس کسی را کشیدن

کاربرد: حاکی از بیش از حد کار از کسی کشیدن

Run somebody/ oneself ragged

Ex: Most days the kids-four under the age of 6- run me ragged.

ترجمه: بیشتر روزها بچه ها - چهار تا زیر شش سال- رس منو می کشند.

 

گردآوری و ترجمه موسسه زبان اشراق