روی غلتک

اصطلاح : روی غلتک - در صراط مستقیم- روبه پیشرفت

کاربرد: حاکی از بودن عمل بر وفق مراد و رو به موفقیت

On the right track

Ex: After all of those failed experiments, our team is finally on the right track now.

بعد از آن همه تجربه شکست، تیم ما نهایتا روی غلتک افتاده است.

 

گرد آوری : موسسه زبان اشراق