سوال ده امتیازی

اصطلاح : سوال ده امتیازی

کاربرد: مهمترین و سرنوشت ساز ترین سوال ( این اصطلاح برگرفته از برنامه رادیویی Take it or leave it  می باشد که سوال اخر جازه 64  دلاری داشته است)

 

the sixty-four-dollar question

Ex: A: "Do you want to get Italian or Chinese tonight?" B: "Well, that's the sixty-four-dollar question, isn't it?"

الف: ایتالیایی بزارم براتون امشب یا چینی؟ ب: خوب سوال ده امتیازیه، درسته؟

 

گرداوری و ترجمه : موسسه زبان اشراق