مثل بید لرزیدن

اصطلاح : مثل بید لرزیدن 

کاربرد: برای بیان شدت ترس در حین انجام کار

Shake like a leaf!

Ex: I was shaking like a leaf when I went up to deliver my speech in front of all those people.

وقتی رفتم جلوی اون همه آدم سخنرانی کنم مثل بید می لرزیدم.

 

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر