مثل وزرا لباس پوشیدن

اصطلاح: مثل وزرا لباس پوشیدن/ خوش تیپ کردن/ تیپ زدن

کاربرد: حاکی از شخصی که بی جهت لباس شیک ولی نامناسب برای هدف پوشیده است.

all done up like a pox doctor's clerk

Ex: Why are you all done up like a pox doctor's clerk? We're only going to the movies.

چی شده تیپ زده ای؟/چی شده لباس دکتر مهندس ها را پوشیده ای؟ داریم می ریم سینما ها؟!

معادل :

all dressed up like a pox doctor's clerk

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق