مردانگی هنوز نمرده

اصطلاح: مردانگی هنوز نمرده!/ چه دل بزرگی داری! چه ادم بزرگواری! ( معمولا طعنه آمیز) 

کاربرد: این اصطلاح گاهی اوقات در حالت تمسخر آمیز برای کم اهمیت جلوه دادن چیزی یا عملی استفاده می شود.

 

big of (one)

EX: He gave me some of his apple. That was very big of him.

چند تا از سیب هاش رو به من داد. واقعا زحمت کشیده!

Wow, you're actually going to spend time with your brother tonight? That's big of you.

واقعا امشب می خوای وقتی رو با برادرت بگذرونی؟ مردانگی هنوز نمرده است!