مصدر خالی کردن

اصطلاح: خود را کنار کشیدن- جای خود را به کسی یا چیزی دادن/ مصدر خالی کردن

کاربرد: عمدا خود را از یک پست یا منصبی کنار کشیدن


 

Take a back seat

Ex: I took a back seat during the presentation because I knew you could handle it.

در طول ارائه پروژه من خودم را کنار کشیدم چرا که می دانستم تو از پس ان بر می آیی

Ex: It is true that in the Apollo programme, science took a back seat to technology and engineering.

این واقعیت است که در برنامه آپولو، علم جای خود را به فناوری و مهندسی داد.

 

 

گرد آوری :موسسه زبان اشراق