من هم قربانی تجاوز جنسی هستم

اصطلاح : تجاوز جنسی / من هم قربانی تجاوز جنسی هستم!

کاربرد: این هشتگ توسط فعال حقوق زنان " تارانا بورک" برای اولین بار در سال 2006 بمنظور ایجاد کمپین مبارزه علیه تجاوز جنسی به زنان ایجاد شد.

 

#MeToo

Ex:People keep asking whether #MeToo has gone too far, but every week we hear another story of abuse, so clearly it hasn't gone far enough.

مردم مدام می پرسند که ایا دوران تجاوز به عنف گذشته است، اما هر هفته شاهد یک داستان دیگر از سوئ استفاده هستیم لذا از قرار معلوم زیاد هم از ان نگذشته است.

 

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق