مگه من وکیل وصی اش هستم

 

اصطلاح: مگه من وکیل وصی اش هستم؟ مگه من چیکاره اش هستم!

کاربرد: حاکی از اینکه مسئولیت انجام یک کار بر عهده شخص دیگری نیست.

Not (one's) brother's keeper

Ex: How should I know where Mary is? I'm not my brother's keeper.

از کجا باید بدونم که ماری کجاست؟ مگه من وکیل وصی اون هستم. 

Ex:  Part of me wants to help him, but part of me realizes I can't be my brother's keeper.

یه دلم میگه کمکش کنم، یه دلم میگه مگه من چیکاره اش هستم که بخواهم کمکشش کنم.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر