می خواهد بینی اش را عمل کند

اصطلاح: عمل بینی 

Nose job

Ex: He wants to get a nose job with the money he won from the lottery.

می خواهد با پولی که از قرعه کشی برنده شده است بینی اش را عمل کند.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر