چیزی را به دل گرفتن

اصطلاح : چیزی را به دل گرفتن

کاربرد: حاکی از ناراحت شدن یا برخوردن به کسی

take (something) to heart

Ex: Don't take his comments to heart—he's that hard on everyone in the office.

حرفهایش را به دل نگیر- با همه توی اداره اینقدر سخت گیری می کنه.

EX: Don't take it to heart! WATCH

گرد آوری : موسسه زبان اشراق